Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Buddhalife

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: AV) maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen (inclusief voorstellen, offertes en aanbiedingen) van Buddhalife, gevestigd te Koog aan de Zaan aan Veeringveld 33 (hierna: verkoper).

1.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden waarvan de afnemer zich bedient, wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze AV zijn uitsluitend geldig wanneer deze door verkoper schriftelijk aan de afnemer zijn bevestigd. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze AV tussentijds te wijzigen.

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze AV onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze AV onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door verbindende bepalingen, die zo min mogelijk – gelet op de aard en strekking van deze AV – afwijken van de onverbindende bepalingen.

1.5 Deze AV zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net onder en zijn tevens gepubliceerd op de website van verkoper. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag kosteloos worden toegezonden.

1.6 De Nederlandse tekst van deze AV is bindend in geval van geschil over de inhoud of strekking daarvan.


Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

2.1 Alle door verkoper verstrekte prijsopgaven en aanbiedingen alsmede alle andere door verkoper in dat verband vermelde voorwaarden, gelden als vrijblijvende offerte en zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door enkele aanvaarding door de afnemer tot een overeenkomst kan leiden.

2.2 Alle opgaven door verkoper van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

2.3 Elke bij verkoper geplaatste order wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van de afnemer in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van de afnemer dan ook.

2.4 Alle door verkoper voorgestelde wijzigingen in het aanbod van afnemer gelden als een nieuw aanbod dat door afnemer telefonisch, elektronisch of schriftelijk dient te worden aanvaard.

2.5 Een overeenkomst tot levering komt eerst tot stand na telefonische, schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan door verkoper, dan wel wanneer verkoper van de totstandkoming van de overeenkomst blijk geeft door deze uit te voeren of een factuur te sturen.

2.6 Speciale aanbiedingen van verkoper gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Verkoper kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals van verpakking, vervoer, verzending en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van de afnemer en zullen door verkoper bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht, tenzij dit uitdrukkelijk anders tussen verkoper en afnemer is overeengekomen.

3.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende kostenfactoren. Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag dient binnen zeven dagen na verzending van de orderbevestiging te worden betaald, tenzij anders tussen verkoper en afnemer is overeengekomen. Betalingtermijnen gelden als fatale termijn, waardoor afnemer van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan. Betaling dient te geschieden in euro op basis van een door verkoper aan te geven betalingsmethode.

3.4 Vanaf het moment dat afnemer in verzuim is, is verkoper gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan verkoper toekomende rechten.

3.5 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door verkoper moeten worden gemaakt om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het orderbedrag, met een minimum van €150.

3.6 Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen totdat afnemer voor volledige betaling (inclusief de betaling van eventuele eerdere leveringen) zorg draagt, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.

3.7 Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van verkoper.

Artikel 4. Levering

4.1 Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling aan verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper heeft te allen tijde het recht om een bestelling in gedeelten af te leveren.

4.2 Alle door verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van verkoper op.

4.3 Indien producten uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na ontvangst van de betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten kan verkoper verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde producten vindt plaats op het bij verkoper bekende postadres van afnemer, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op dat afleveradres bevindt.

4.4 Verkoper streeft er naar om bestellingen met bekwame spoed, doch ten minste binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling, uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen een 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.5 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.6 Aan de leveringsplicht van verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door verkoper geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.7 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of verlies van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van verkoper totdat afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen -inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- heeft voldaan. Indien betaling in termijnen geschiedt, worden de goederen pas eigendom van afnemer nadat de laatste termijn is betaald.

5.2 Afnemer mag de rechten en verplichtingen welke uit de overeenkomst met verkoper voortvloeien niet aan derden overdragen, tenzij verkoper daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

5.3 Voordat de eigendom van de goederen op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd om deze te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

Artikel 6. Reclames en garantie

6.1 Alle geleverde goederen dienen door afnemer direct na ontvangst te worden gecontroleerd op eventuele vermissing of beschadiging. Indien van vermissing en/of beschadiging sprake is, dient afnemer dat onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de goederen door afnemer in ontvangst werden genomen, schriftelijk te melden aan verkoper. Indien afnemer deze termijn overschrijdt, of nalaat de controle uit te voeren, vervallen alle eventuele verplichtingen van afnemer terzake.

6.2 In het geval een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, kan verkoper nooit tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur onder teruggave door afnemer van de goederen, een en ander ter keuze aan verkoper.

6.3 In geval van reclame dienen de goederen ter inspectie van verkoper beschikbaar te worden gehouden en dient afnemer alle redelijkerwijs mogelijke medewerking aan een dergelijke inspectie te verlenen.

6.4 Het recht van reclame vervalt indien de goederen zich niet meer in de staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd.

6.5 Yogi thee glazen en/of andere promotionele (gratis-) artikelen kunnen niet gereclameerd worden, wanneer er breuk wordt geconstateerd bij levering dient dit direct kenbaar gemaakt te worden. Buddhalife zal vervolgens een notitie maken in de klantgegevens om bij een volgende order het artikel mee te leveren, mits op voorraad.

6.6 Gelet op de aard van de goederen (thee, wierook) kan daarop geen garantie worden gegeven.

6.7 Producten welke ‘geopend’ niet gereclameerd kunnen worden zijn: Thee, Cd’s, Dvd’s, Etherische Olien.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en schade

7.1 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van verkoper.

7.2 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.

7.3 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, geleden verlies of gemiste opdrachten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4 De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door verkoper ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met afnemer op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.

8.2 Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs – en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

 

Artikel 9. Ontbinding

9.1 De overeenkomst tussen koper en afnemer kan te allen tijde tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door de ene partij worden ontbonden, onverminderd andere aan die partij toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:

– de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt;

– de andere partij vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement verklaard;

– de andere partij verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan, terwijl zij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken na verlies daarvan heeft herkregen;

– de andere partij moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.

9.2 Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen welke partijen over en weer op elkaar hebben direct opeisbaar.

9.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde goederen op grond van een bestelling bij verkoper, indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij verkoper. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van deze bepaling. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, bevestigt verkoper na ontvangst en controle van de terugontvangen goederen de ontbinding van de koop per omgaande en draagt ervoor zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

9.4 De volgende goederen zijn in verband met de bederfelijke aard van de waar uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht als bedoeld in artkel 9.3: losse (en/of los verpakte) thee.

Artikel 10. Privacy

10.1 Verkoper respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door verkoper niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van verkoper kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen het bedrijf van verkoper (en al haar eventuele dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van verkoper. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Verkoper is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van verkoper, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Verkoper is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer verkoper te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.

10.3 Verkoper verzamelt niet-persoonlijke informatie over de online-bezoekers van haar website teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor verkoper geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door verkoper geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij verkoper en/of haar leveranciers.

11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen koper en verkoper welke niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter.